Algemene voorwaarden Beca Bouw B.V.

Home » Algemene Voorwaarden


Versie juli 2021


Artikel 1 Definities


1.1 Arbeidskrachten:
Personeel in dienst van Opdrachtnemer en van derden dat werkzaam is op het Werkterrein.
1.2 AV:
De voorliggende set algemene voorwaarden van Beca Bouw B.V.
1.3 Bestek:
De voorwaarden voor - dan wel de technische omschrijving van - een bouwkundig werk en alle
daaraan gekoppelde en daarmee verband houdende documenten.
1.4 BV:
Een set Bijzondere Voorwaarden van Beca Bouw B.V. waarin afspraken staan voor specifieke
(technische) werkzaamheden, aangeduid met een specifiek nummer.
1.5 BW:
Het Burgerlijk Wetboek.
1.6 Opdrachtnemer:
De partij waarmee Beca Bouw B.V. een Overeenkomst sluit.
1.7 Opdrachtsom:
De prijs voor de Prestatie die Partijen zijn overeengekomen en die is vastgelegd in de Overeenkomst.
1.8 Overeenkomst:
De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Partijen waarmee Opdrachtnemer zich jegens Beca
Bouw B.V. verplicht tot het leveren van de Prestatie.
1.9 Overmacht:
Situatie waardoor de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan worden nagekomen, die niet zijn toe te
rekenen is aan Opdrachtnemer zoals bepaald in artikel 6:75 BW. Onder overmacht aan de zijde van
Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet begrepen: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van
personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de Prestatie benodigde goederen,
grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkomingen van door Opdrachtnemer ingeschakelde
derden, storingen in de productie van Opdrachtnemer en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij
Opdrachtnemer. Verder wordt onder overmacht niet verstaan: vertraging of stijging van kosten die
het gevolg zijn van (maatregelen rondom) COVID-19/corona.
1.10 Partijen:
Beca Bouw B.V. en Opdrachtnemer.
1.11 Prestatie:
Hetgeen Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet leveren: goederen, diensten en/of
werkzaamheden.
1.12 Principaal:
De partij waarmee Beca Bouw B.V. een (aannemings)overeenkomst sluit, op basis waarvan Beca
Bouw B.V. de Overeenkomst sluit met Opdrachtnemer.
1.13 Schriftelijk:
Op papier of (als gescand bestand) per e-mail.
1.14 Beca Bouw B.V.:
Beca Bouw B.V. en aan haar gelieerde rechtspersonen, die met Opdrachtnemer een Overeenkomst
sluit(en).

1.15 Verzuim:
Situatie waarin Opdrachtnemer 1) is tekortgeschoten in de nakoming van de Overeenkomst en niet
binnen de door Beca Bouw B.V. gestelde redelijke termijn alsnog is nagekomen, 2) de Prestatie niet
conform planning heeft geleverd, 3) overigens op grond van artikel 6:83 sub b of c BW in verzuim is
geraakt, of 4) van Opdrachtgever in redelijkheid, gelet op de omstandigheden van het geval, niet
gevergd kan worden Opdrachtnemer in gebreke te stellen.
1.16 Werkterrein:
De locatie waar de Prestatie feitelijk moet worden (af)geleverd.
De in dit artikel gehanteerde definities worden ook in de Overeenkomst gehanteerd.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1 De AV zijn van toepassing op de Overeenkomst.
2.2 De BV zijn van toepassing op de Overeenkomst indien Partijen dat overeenkomen.
2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van de AV of BV worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtnemer wijst
Beca Bouw B.V. uitdrukkelijk van de hand.


Artikel 3 Voldoen aan wet- en regelgeving


3.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan alle voor de Overeenkomst en de Prestatie
relevante wet- en regelgeving zoals die van kracht is op de dag van ondertekening van de
Overeenkomst, ook wanneer wet- en regelgeving niet expliciet genoemd wordt in de Overeenkomst,
de AV of de BV.
3.2 Opdrachtnemer is bekend met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging (WKB) op 1
januari 2022. Voor zover de bepalingen uit de WKB van toepassing zullen zijn of gaan worden op de
Overeenkomst, zal Opdrachtnemer die naleven.


Artikel 4 Waarschuwingsplicht Opdrachtnemer


4.1 Opdrachtnemer waarschuwt Beca Bouw B.V. tijdig schriftelijk voor kenbare onjuistheden en/of
onduidelijkheden in de stukken die Beca Bouw B.V. aanlevert.
4.2 Wanneer Opdrachtnemer de in artikel 4.1 AV genoemde waarschuwing nalaat, kan
Opdrachtnemer zich (later) niet beroepen op deze fouten of ontbrekende onderdelen en is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen.
4.3 Opdrachtnemer stelt Beca Bouw B.V. tijdig op de hoogte van eventuele wijzigingen die de
onderneming van Opdrachtnemer betreffen en die de belangen van Beca Bouw B.V. kunnen raken.


Artikel 5 Data, persoonsgegevens en privacy


5.1 Voor zover Beca Bouw B.V. persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit in overeenstemming met de
privacyregelgeving en haar privacy verklaringen, gepubliceerd op www.becabouw.nl.
5.2 Voor zover Beca Bouw B.V. en Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst
persoonsgegevens uitwisselen, voldoet Opdrachtnemer aan privacyregelgeving.
5.3 Opdrachtnemer treft de vereiste beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan privacyregelgeving.
Opdrachtnemer is verplicht Beca Bouw B.V. hierover op verzoek direct en schriftelijk te informeren.
5.4 Opdrachtnemer is verplicht om eventuele datalekken - waarbij persoonsgegevens betrokken zijn
waarvan Beca Bouw B.V. de verantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG) - direct, uiterlijk binnen 24 uur, te melden aan Beca Bouw B.V., middels de
verzending van een bericht aan t.kersten@becabouw.nl.
5.5 Opdrachtnemer dient Beca Bouw B.V. direct te informeren over eventuele klachten en
(informatie)verzoeken, waaronder begrepen verzoeken om persoonsgegevens te corrigeren, te
verwijderen of te beperken. Opdrachtnemer zal niet rechtstreeks antwoorden, behalve voor zover
specifiek daartoe geïnstrueerd door Beca Bouw B.V.


Artikel 6 Geheimhouding


6.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden voor wat betreft de Overeenkomst
en/of Beca Bouw B.V., tenzij uit de Overeenkomst of de aard van de Prestatie anders volgt.
6.2 Opdrachtnemer zal de in dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan Arbeidskrachten.
Opdrachtnemer zal eveneens aan Arbeidskrachten opleggen dat zij de in dit artikel genoemde
verplichtingen bij wijze van kettingbeding doorgeven aan door hen in te schakelen derden.


Artikel 7 Rangorde


7.1 In geval van tegenstrijdigheid tussen documenten geldt de volgende rangorde:
a. Nieuw document gaat voor oud;
b. Beschrijving gaat voor tekening;
c. Bijzondere regeling gaat voor algemene regeling, waarbij a gaat voor b en c en waarbij b
gaat voor c.


Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen


8.1 Op de AV en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Indien een geschil tussen Partijen ontstaat, treden (de directies van) Partijen in overleg om te
komen tot een oplossing.
8.3 Wanneer het overleg niet tot een oplossing leidt en geschilbeslechting nodig is, wordt het geschil
voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
8.4 Beca Bouw B.V. is in afwijking van het bepaalde in artikel 8.3 AV gerechtigd het geschil voor te
leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter, dan wel aan de instantie die tussen Principaal en Beca
Bouw B.V. is overeengekomen.

 

Artikel 9 Totstandkoming Overeenkomst


9.1 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst doet Opdrachtnemer een aanbieding die
voldoet aan de door Beca Bouw B.V. opgegeven specificaties.
9.2 Eventuele afwijkingen van de specificaties van Beca Bouw B.V. meldt Opdrachtnemer schriftelijk
vooraf. Afwijkingen gelden pas na schriftelijke goedkeuring door Beca Bouw B.V.
9.3 De Overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand. Eventuele wijziging van de
Overeenkomst geschiedt eveneens uitsluitend schriftelijk.
9.4 Opdrachtnemer zendt vóór feitelijke uitvoering van de Overeenkomst een rechtsgeldig getekend
exemplaar van de Overeenkomst aan Beca Bouw B.V. - indien van toepassing - inclusief bijlagen.
9.5 Indien de Overeenkomst wordt gesloten met twee of meer natuurlijke personen of
rechtspersonen, zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de Overeenkomst.


Artikel 10 Opdrachtsom, facturatie en betaling


10.1 De Opdrachtsom is vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Wijzigingen in prijzen,
lonen, kosten, sociale lasten, belastingen of andere kostenverhogende omstandigheden, wijzigen de
Opdrachtsom niet.
10.2 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de factuur uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de
Prestatie door Beca Bouw B.V. is ontvangen.
10.3 De betalingstermijn is 45 dagen na factuurdatum.
10.4 Beca Bouw B.V. betaalt de factuur indien (voor zover van toepassing op de Prestatie):
a. de factuur - inclusief bijlagen - is goedgekeurd;
b. het mandagenregister in geval van werkzaamheden op de bouwplaats - ook bij niet WKA
plichtige werkzaamheden - volledig is ingevuld volgens het format van Beca Bouw B.V.
Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van een ander mandagenregister, bevat die ten minste
dezelfde elementen als het format van Beca Bouw B.V. en behoeft dat goedkeuring van Beca
Bouw B.V.;
c. Opdrachtnemer uitdrukkelijk verklaart dat de door haar ingeschakelde werknemers - in
overeenstemming met de Wet Aanpak Schijnconstructies - conform de CAO zijn betaald;
d. is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 AV;
e. de uitvoering van de Prestatie is geregistreerd bij Beca Bouw B.V.;
f. Opdrachtnemer zorggedragen heeft voor correcte invoer en aanmelding van
Arbeidskrachten in het bouwplaats registratiesysteem.
10.5 Indien tussen Partijen een onderhoudstermijn is overeengekomen als bedoeld in artikel 29 AV,
is Beca Bouw B.V. gerechtigd om - tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door
Opdrachtnemer - 5% van de Opdrachtsom in te houden gedurende de onderhoudstermijn.
10.6 Indien Beca Bouw B.V. op grond van de Invorderingswet 1990 (WKA) hoofdelijk aansprakelijk is
voor loonheffing van Opdrachtnemer worden door Opdrachtnemer aanvullend op 10.4 AV op de
factuur vermeld:
a. omvang loonkostenbestanddeel;
b. de tekst ‘Omzetbelasting verlegd’;
c. het BTW-ID-nummer van de desbetreffende Beca Bouw B.V. entiteit.


Artikel 11 Eenheidsprijzen en hoeveelheden


11.1 Indien van toepassing op de Prestatie worden de door Opdrachtnemer gehanteerde
eenheidsprijzen en uurlonen in de Overeenkomst vastgelegd.
11.2 Bij verrekenbare hoeveelheden worden de in de Overeenkomst vastgelegde eenheidsprijzen
gehanteerd.
11.3 Partijen stellen gezamenlijk de verrekenbare hoeveelheden vast door opmeting in het werk
en/of in de werktekeningen, conform NEN3699.
11.4 Uitsluitend de daadwerkelijk in het werk gebruikte netto hoeveelheden worden verrekend.
11.5 Bij de laatste betalingstermijn - of eerder op verzoek van Beca Bouw B.V. - verstrekt
Opdrachtnemer een namens Beca Bouw B.V. getekende lijst van verwerkte verrekenbare
hoeveelheden.


Artikel 12 Onder-aanneming


12.1 Wanneer Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) wenst op te dragen
aan een derde, vraagt zij voorafgaand schriftelijk toestemming aan Beca Bouw B.V.

12.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle relevante verplichtingen uit de Overeenkomst integraal
worden doorgelegd aan de derde.
12.3 De Opdrachtnemer dient door hem ingeschakelde derde als afzonderlijke partij aan te melden in
het bouwplaats registratiesysteem.
12.4 De door Opdrachtnemer ingeschakelde derde dient zorg te dragen voor correcte invoer en
aanmelding van zijn Arbeidskrachten en eventuele door hem ingeschakelde derde(n) in het
bouwplaats registratiesysteem.
12.5 De toestemming als bedoeld in artikel 12.1 AV ontslaat Opdrachtnemer niet van haar eigen
aansprakelijkheid ten aanzien van Beca Bouw B.V.


Artikel 13 Inschakeling derden – relevante wet- en regelgeving


13.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij voldoet aan wet- en regelgeving rondom het verrichten van
arbeid en het tewerkstellen van Arbeidskrachten, waaronder in ieder geval: de Wet
Ketenaansprakelijkheid, de Wet Aanpak Schijnconstructies, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet
Deregulering Arbeidsrelaties, de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs, de Wet
Arbeidsmarkt in Balans, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese
Unie, het Meldloket en de Herziene Detacheringsrichtlijn.
13.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar Prestatie Arbeidskrachten inzet die te
kwalificeren zijn als zelfstandig ondernemer (zzp’er), zorgt Opdrachtnemer voor deugdelijke controle
van de eisen die aan zelfstandig ondernemerschap worden gesteld, waaronder een met die
Arbeidskrachten l af te sluiten modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd.
13.3 Opdrachtnemer legt de verplichting genoemd in artikel 13.1 en 13.2 AV als kettingbeding door
naar alle door en via haar ingeschakelde (buitenlandse) derden, waaronder ook worden verstaan
zelfstandig ondernemers (zzp’ers) en intermediairs die personeel leveren. Medewerkers van deze
partijen worden niet gekwalificeerd als eigen personeel van Opdrachtnemer.
13.4 Indien Opdrachtnemer te kwalificeren is als uitzend-/detacheerbureau, dient zij NEN 4400-
1/4400-2 gecertificeerd te zijn en te zijn ingeschreven in het Handelsregister als onderneming die
arbeidskrachten ter beschikking stelt (Waadi).
13.5 Alle aan Opdrachtnemer gevraagde informatie wordt op eerste verzoek aan Beca Bouw B.V.
verstrekt.
13.6 Beca Bouw B.V. wordt in de gelegenheid gesteld te voldoen aan haar vergewisplicht om te
(laten) controleren of Opdrachtnemer conform wet- en regelgeving handelt.
13.7 Kosten en/of boetes die voortvloeien uit onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdig verstrekte
informatie of het niet voldoen aan de wet- en regelgeving, worden in rekening gebracht bij
Opdrachtnemer.
13.8 Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. voor schade als gevolg van of in verband met het niet
(volledig) nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.


Artikel 14 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer


14.1 Indien Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in Verzuim raakt zoals
omschreven in 1.17, of anderszins schade veroorzaakt, is Opdrachtnemer jegens Beca Bouw B.V.
aansprakelijk voor de schade die Beca Bouw B.V. dientengevolge lijdt.
14.2 Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. van alle aanspraken van derden, waaronder ook
begrepen de Principaal.
14.3 Opdrachtnemer draagt zorg voor adequate verzekering voor aansprakelijkheid als bedoeld in
artikel 15 AV.


Artikel 15 Verzekering


CAR-verzekering
15.1 Opdrachtnemer sluit een CAR-verzekering ten behoeve van de Prestatie.
15.2 Indien Beca Bouw B.V. voor het werk een CAR-verzekering heeft afgesloten, is Opdrachtnemer
niet automatisch medeverzekerd.
15.3 Opdrachtnemer is slechts medeverzekerd indien Beca Bouw B.V. voorafgaand uitdrukkelijk
schriftelijk toegang heeft verleend.
15.4 Opdrachtnemer is uitsluitend medeverzekerd voor schade aan het betreffende werk en de
daarvoor bestemde materialen of zaken die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst
daadwerkelijk in bewerking heeft.
15.5 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV is Opdrachtnemer uitsluitend
medeverzekerd tegen schade aan het werk (Rubriek 1A) en - mits de schadeoorzaak verband houdt
met de bouw - aan eigendommen van Principaal (Rubriek 1C).

15.6 Opdrachtnemer is nooit
medeverzekerd voor schade die valt onder andere dan de in artikel 15.5 AV genoemde rubrieken van
de CAR-verzekering van Beca Bouw B.V.
15.7 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV dient Opdrachtnemer bij schade het
door Beca Bouw B.V. te betalen bedrag aan eigen risico te vergoeden.
15.8 In geval van medeverzekering als bedoeld in artikel 15.4 AV behoudt Beca Bouw B.V. het recht
om regres te halen bij (een) verzekeraar van Opdrachtnemer en/of bij Opdrachtnemer zelf.
15.9 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de CAR-verzekering van Beca Bouw
B.V. en/of de CAR-verzekering van de Opdrachtnemer valt en die verband houdt met de Overeenkomst.                                              Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. - en draagt zelf zorg voor een adequate
verzekering - voor die schade.

 

AVB-verzekering
15.10 Opdrachtnemer sluit een AVB-verzekering ten behoeve van de Prestatie.
15.11 Ongeacht hetgeen hieromtrent in het Bestek is bepaald of met Principaal is overeengekomen,
is Opdrachtnemer verplicht zich voor ten minste € 2.500.000,-- (twee miljoen vijfhonderdduizend
euro) per gebeurtenis inclusief gevolgschade te verzekeren en verzekerd te houden tegen wettelijke
aansprakelijkheid.
15.12 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die niet onder de AVB-verzekering valt en die
verband houdt met de Overeenkomst. Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. voor die schade.
WAM-verzekering
15.13 Opdrachtnemer sluit een WAM-verzekering voor schade die voortvloeit uit de inzet van WAM                                                                 plichtig (werk)materieel (ook aanwezig op motorrijtuigen) dat ten behoeve van de Overeenkomst
door of namens Opdrachtnemer wordt ingezet.
15.14 Beca Bouw B.V. wordt in de WAM-polis als medeverzekerde aangewezen.
15.15 Het verzekerde bedrag dient volledig beschikbaar te zijn voor het werkrisico, inclusief
regiefouten van Beca Bouw B.V. of andere bij de bouw betrokken partijen.
15.16 Onvoldoende preventie door Opdrachtnemer mag geen verval van dekking tot gevolg hebben.
15.17 In de verzekering mogen geen sublimiteiten zijn opgenomen.


Cascoverzekering
15.18 Opdrachtnemer sluit een cascoverzekering voor het in te zetten (werk)materieel.
15.19 Beca Bouw B.V. en Principaal worden in de cascoverzekering als medeverzekerden
aangewezen. De cascoverzekeraar doet daarbij afstand van regres op deze medeverzekerden.
15.20 Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. en de Principaal voor (casco)schade veroorzaakt
door of aan (werk)materieel, dat eigendom is van of gebruikt wordt door Opdrachtnemer of dat door
Beca Bouw B.V. ter beschikking is gesteld.
Overige verzekeringsbepalingen
15.21 Opdrachtnemer zal op verzoek van Beca Bouw B.V. (certificaten van) de verzekeringspolissen
als in dit artikel 15 bedoeld ter beschikking stellen.
15.22 Indien Opdrachtnemer haar verzekeringsverplichting niet nakomt, is Beca Bouw B.V.
gerechtigd zelf passende verzekering(en) te regelen, voor rekening van Opdrachtnemer.

15.23 Opdrachtnemer sluit zo nodig aanvullende verzekeringen, zodat de aan haar opgedragen
werkzaamheden, leveringen en/of materialen bestemd voor het werk afdoende verzekerd zijn.
15.24 Verzekeringsaanspraken van Partijen laten de aansprakelijkheid van Beca Bouw B.V. en
Opdrachtnemer tegenover elkaar en tegenover derden onverlet. Schade die niet onder de dekking
van een polis valt of niet (geheel) wordt vergoed, komt dus voor rekening van de aansprakelijke
partij.
15.25 Beca Bouw B.V. is gerechtigd om bedragen die in het kader van de verzekering voor rekening
van Opdrachtnemer komen (niet gedekte schade en eigen risico) te verrekenen conform artikel 18.1
AV.


Artikel 16 Ontbindingsbevoegdheid Beca Bouw B.V.


16.1 Beca Bouw B.V. is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist,
geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien (uit een mededeling van Opdrachtnemer blijkt dat):
a. Opdrachtnemer in Verzuim is geraakt;
b. Opdrachtnemer failleert, surséance van betaling aanvraagt of
onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
c. Op het vermogen van Opdrachtnemer (conservatoir of executoriaal) beslag
is gelegd;
d. Opdrachtnemer haar bedrijfsuitoefening staakt;
e. Opdrachtnemer de zeggenschap over haar onderneming aan
een derde overdraagt en de uitvoering van de Overeenkomst daardoor
naar het oordeel van Beca Bouw B.V. kan worden belemmerd;
f. Opdrachtnemer door Overmacht langer dan dertig dagen verhinderd
is de Overeenkomst na te komen.
16.2 De in artikel 16.1 AV vastgelegde ontbindingsmogelijkheid laat onverlet het recht van Beca
Bouw B.V. de Overeenkomst verder uit te (laten) voeren.
16.3 Bij ontbinding van de Overeenkomst op grond van één van de in artikel 16.1 AV genoemde
gronden, is Beca Bouw B.V. gerechtigd om de schade op Opdrachtnemer te verhalen, al dan niet door
verrekening overeenkomstig artikel 18.1 AV.

 

Artikel 17 Verbod overdracht en afstand rechten


17.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beca Bouw B.V. is het Opdrachtnemer niet
toegestaan om uit de Overeenkomst voortvloeiende vorderingen op Beca Bouw B.V. aan een derde
te cederen, te verpanden of onder andere titel over te dragen.

17.2 Artikel 17.1 heeft goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
17.3 Opdrachtnemer doet afstand van het retentierecht als bedoeld in de artikelen 3:290-295 BW,
tenzij Beca Bouw B.V. in verzuim is ten aanzien van de betaling van onbetwiste factu(u)r(en).
17.4 Opdrachtnemer bedingt bij door haar in te schakelen derden dat deze derden afstand doen van
de rechten bedoeld in artikel 17.3 AV.


Artikel 18 Verrekenings- en opschortingsbevoegdheid


18.1 Beca Bouw B.V. is gerechtigd - al dan niet opeisbare - vorderingen op Opdrachtnemer te
verrekenen, met hetgeen Beca Bouw B.V. aan Opdrachtnemer verschuldigd is, of met hetgeen
andere) Beca Bouw B.V.(entiteiten) aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.
18.2 Beca Bouw BV. is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, wanneer
Opdrachtnemer naar het oordeel van Beca Bouw B.V. in gebreke is in de nakoming van de
Overeenkomst.
18.3 Opdrachtnemer is niet tot enige verrekening bevoegd.


Artikel 19 Planning – fatale termijnen


19.1 Een in de Overeenkomst vastgelegde planning is bindend voor Opdrachtnemer.
19.2 In de planning genoemde data gelden voor Opdrachtnemer als fatale termijnen.
19.3 Partijen voeren tijdens de uitvoering van de Overeenkomst tijdig overleg over eventuele
gewenste of noodzakelijke wijzigingen van de planning.
19.4 Indien wijziging als bedoeld in artikel 19.3 aan de orde is, stellen Partijen de planning opnieuw vast.


Artikel 20 Garantie


20.1 Opdrachtnemer geeft garantie op de Prestatie, zoals bepaald in de Overeenkomst, of zoals die
voortvloeit uit de voor de Prestatie relevante wet- en/of regelgeving.
20.2 Ongeacht of dit in de Overeenkomst is vast- gelegd, valt onder de garantieverplichting van
Opdrachtnemer ook vergoeding van schade of kosten die samenhangen met een garantieaanspraak.
20.3 Gebreken die onder de garantie vallen en binnen de garantietermijn aan Opdrachtnemer zijn
gemeld, worden door Opdrachtnemer uiterlijk binnen twee weken na melding verholpen.
20.4 Tenzij er sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden garantieaanspraken
die niet binnen de in artikel 20.3 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Beca Bouw B.V.
verholpen. Alle schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.
20.5 In geval van (dreigend) faillissement van Opdrachtnemer is Beca Bouw B.V. gerechtigd om een
door haar in redelijkheid te bepalen bedrag - van tenminste 5% van de Opdrachtsom - op de
Opdrachtsom in mindering te brengen, als financiële compensatie voor het verlies van
garantieaanspraken.


Artikel 21 Auteursrecht en gebruik documenten


21.1 Documenten en/of gegevensdragers die Beca Bouw B.V. aan Opdrachtnemer verstrekt, blijven
eigendom van Beca Bouw B.V.. De documenten mogen door Opdrachtnemer niet worden gekopieerd
of aan derden ter hand worden gesteld, tenzij voor de Prestatie noodzakelijk.
21.2 Gegevensdragers en documenten zullen door Opdrachtnemer op eerste verzoek worden gewist
of aan Beca Bouw B.V. geretourneerd.
21.3 Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. voor aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteurs- en/of octrooirechten in het kader van uitvoering van de Overeenkomst.
21.4 Indien Opdrachtnemer in het kader van (digitale) publicaties gebruik wenst te maken van
informatie over Beca Bouw B.V. of over projecten van Beca Bouw B.V., wordt daarvoor vooraf
toestemming gevraagd.


Artikel 22 Tekeningen, BIM, elektronisch gegevens-uitwisselingssysteem


22.1 Indien Opdrachtnemer modellen, tekeningen en berekeningen verzorgt, moeten detailleringen
voldoen aan de SBR detailnormeringen.
22.2 Ongeacht goedkeuring door Beca Bouw B.V., blijft Opdrachtnemer aansprakelijk voor door of
namens Opdrachtnemer verzorgde tekeningen en berekeningen.
22.3 Opdrachtnemer zal op eerste verzoek alle elektronische gegevens betreffende diens Prestatie
voor zijn rekening aan Beca Bouw B.V. ter beschikking te stellen, op een door Beca Bouw B.V. aan te
geven (digitale) gegevensdrager en in een door Beca Bouw B.V. te bepalen formaat.
22.4 Indien de Prestatie in BIM moet worden uitgevoerd, handelt Opdrachtnemer conform het BIM                                                                    protocol van Beca Bouw B.V., dat dan als bijlage aan de Overeenkomst wordt gehecht.
22.5 Opdrachtnemer zal op verzoek een elektronisch gegevens-uitwisselingssysteem (EDI) realiseren
en onderhouden, dat compatibel is met het systeem van Opdrachtgever.
22.6 Partijen beschouwen informatie die via het EDI is verzonden en/of gedeeld, als schriftelijke
communicatie.
22.7 Via EDI door Opdrachtnemer gedeelde informatie en/of documenten mogen door
Opdrachtgever worden opgeslagen, geprint en gekopieerd.


Artikel 23 Materialen, beproevingen


23.1 Indien bouwstoffen moeten worden gekeurd, slaat Opdrachtnemer deze op zodat keuring kan
plaatsvinden. Aflevering van deze bouwstoffen kan slechts plaatsvinden na goedkeuring.
23.2 Beca Bouw B.V. heeft het recht om tijdens de uitvoering van de Overeenkomst een
proefstuk/proefopstelling te verlangen, onderdelen of materialen te bemonsteren en/of te testen.


Artikel 24 Meer- en minderwerk


24.1 Eventueel meer- of minderwerk dient voorafgaand aan de uitvoering door Opdrachtnemer aan
Beca Bouw B.V. te worden gemeld, inclusief de gevolgen voor prijs en planning.
24.2 Uitvoering van meerwerk kan pas plaatsvinden nadat Opdrachtnemer schriftelijk Opdracht heeft
verkregen van Beca Bouw B.V.
24.3 Meerwerk wordt separaat gefactureerd, conform het in artikel 10 AV bepaalde.


Artikel 25 Werkterrein Opdrachtnemer


25.1 Opdrachtnemer neemt voorafgaand aan de uitvoering van de Prestatie kennis van de feitelijke
staat van het werkterrein. Eventuele belemmeringen meldt Opdrachtnemer voorafgaand aan de
uitvoering schriftelijk aan Beca Bouw B.V.
25.2 Wanneer Opdrachtnemer geen belemmeringen heeft gemeld, wordt Opdrachtnemer geacht het
werkterrein te hebben geaccepteerd.
25.3 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst materiaal of (werk)materieel
gebruikt dat door Beca Bouw B.V. ter beschikking is gesteld, is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor
juist gebruik en voldoende onderhoud. Bij beschadigingen, vermissing en/of diefstal is Opdrachtnemer                                                    aansprakelijk voor de schade.


Artikel 26 Veiligheid


26.1 Opdrachtnemer treft maatregelen met betrekking tot de veiligheid, het welzijn en de
gezondheid van personen conform wet- en regelgeving en de stand van de techniek en wetenschap,
voor zover van toepassing op de Overeenkomst en/of de Prestatie.
26.2 Het op het werk door Opdrachtnemer gebruikte materiaal of (werk)materieel dient te voldoen
aan de daaraan op grond van vigerende wet- en regelgeving te stellen eisen. Opdrachtnemer legt op
verzoek keuringsbewijzen over aan Beca Bouw B.V.
26.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor instructie en adequaat toezicht op veilig en gezond
werken.
26.4 Tenzij anders overeengekomen, draagt Opdrachtnemer zorg voor de benodigde
arbeidsmiddelen, waaronder de gebruikelijke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).                                                                                          26.5 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de Prestatie een Nederlands
sprekende persoon aanwezig is. De naam van deze persoon dient bekend te zijn bij de uitvoerder van
Beca Bouw B.V.
26.6 Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de Prestatie uitsluitend bevoegde, gecertificeerde
en/of gediplomeerde personen in.
26.7 Opdrachtnemer neemt kennis van het Beca Bouw B.V. Bouwplaats-reglement, het
Projectmanagement Plan en/of V&G-plan van Beca Bouw B.V. en conformeert zich daaraan.                                                                                      26.8 Opdrachtnemer werkt mee aan de inventarisatie van risico’s die gepaard gaan met de uitvoering van
de Prestatie en het treffen van afdoende maatregelen om deze risico’s weg te nemen conform de
arbeids-hygiënische strategie.
26.9 Opdrachtnemer meldt ongevallen direct aan Beca Bouw B.V. en zij stelt hiervan een
ongevalsrapport op. Dat rapport wordt binnen 24 uur aan Beca Bouw B.V. verstrekt. Bij deze
melding, althans zo spoedig mogelijk, moet de verzuimduur (in kalenderdagen), als maat voor de
ernst van het ongeval worden opgegeven.
26.10 In geval van boetes en/of strafmaatregelen (stillegging werk) die worden opgelegd aan Beca
Bouw B.V. en/of Principaal in verband met het door of namens Opdrachtnemer niet naleven van
V&G-regels, wordt de schade verhaald op Opdrachtnemer.
26.11 Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om de veiligheid van Arbeidskrachten te
waarborgen en het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Tevens stimuleert Opdrachtnemer dat alle
betrokkenen proactief handelen ten aanzien van veiligheid. Opdrachtnemer ziet er op toe dat
Arbeidskrachten en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde leveranciers zich gedragen volgens de
veiligheidsregels en toolboxen van Beca Bouw B.V., zoals vermeld op www.becabouw.nl.
26.12 Opdrachtnemer neemt deel aan de specifieke veiligheidsintroductie, veiligheidsinstructies,
bijeenkomsten en trainingen die op veiligheidsgebied worden georganiseerd door Beca Bouw B.V.
26.13 Opdrachtnemer voorziet in bedrijfshulpverlening voor Arbeidskrachten. Er dient minimaal één
BHV-er aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, dan dient hierover afstemming plaats te vinden met
de uitvoerder van Beca Bouw B.V.


Artikel 27 Milieu en duurzaamheid


27.1 Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor deugdelijke afvoer en/of verwerking
van (rest-)materialen en afval. Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. voor alle aanspraken van
derden hieromtrent.
27.2 Opdrachtnemer neemt maatregelen om beschadiging en/of vervuiling op of aan het werk te
voorkomen.


Artikel 28 Werkterrein – Bouwplaats-registratiesysteem


28.1 Bij startgesprekken, eventuele 10-minutengesprekken en tijdens de uitvoering draagt
Opdrachtnemer zorg voor een vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger moet bekend zijn bij de
uitvoerder van Beca Bouw B.V.
28.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de verplichting zich te conformeren aan het
Bouwplaats-registratiesysteem aan iedere volgende partij in de bouwketen wordt doorgelegd, zodat
duidelijk is welke partijen en Arbeidskrachten op de bouwplaats aanwezig zijn en wat hun onderlinge
verhouding is.
28.3 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat een Arbeidskracht - vóór de start van de werkzaamheden -
aangemeld is. Alle vereiste documenten en/of gegevens dienen vóór de start van de werkzaamheden
te zijn ingevoerd in het Bouwplaats registratiesysteem.
28.4 Arbeidskrachten die niet volledig en tijdig zijn aangemeld, wordt de toegang tot de bouwplaats
geweigerd.
28.5 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Arbeidskrachten altijd een geldig paspoort en identiteitskaart
bij zich hebben en - indien van toepassing - een document voorzien van een geldige aantekening voor
recht op arbeid in Nederland.
28.6 Opdrachtnemer zorgt ervoor dat Arbeidskrachten bekend zijn met en zich houden aan de
aanmeldprocedure van het Bouwplaats-registratiesysteem.
28.7 Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan controle op naleving van het Bouwplaatsregistratiesysteem.
28.8 Opdrachtnemer vrijwaart Beca Bouw B.V. voor schade als gevolg van het niet (volledig)
nakomen van de in dit artikel bedoelde wetgeving.


Artikel 29 Onderhoudstermijn


29.1 Indien een onderhoudstermijn is overeengekomen, handelt Opdrachtnemer gebreken binnen
twee weken na melding af.
29.2 Tenzij sprake is van Overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, worden gebreken die niet
binnen de in artikel 29.1 AV genoemde termijn zijn verholpen, door Beca Bouw B.V. verholpen. Alle
schade wordt dan verhaald op Opdrachtnemer.


Artikel 30 Gedragscode Beca Bouw B.V.


30.1 Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met en
conformeert zich aan de modelbedrijfscode van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid
(SBIB).